info@egroderesch.nl
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Informatiebrief aan de leden en gasten van de gemeente Beste broers en zussen, 7 juli 2020 Namens de oudsten, diaken en coördinatoren wil ik u graag informeren over de procedures en protocollen waaraan wij gebonden zijn om vanaf aanstaande zondag, 12 juli, weer diensten te kunnen gaan houden. Zoals u weet is er de afgelopen tijd veel geregeld en onderzocht hoe we in deze tijd, binnen de maatregelen van de RIVM, elkaar weer op zondagmorgen kunnen ontmoeten. Hieronder proberen we zo goed mogelijk enige uitleg te geven hoe we op verantwoorde wijze nu kerk kunnen zijn. In eerste instantie is het een schrijven voor de periode van juli en augustus. Wellicht is de situatie en zijn de regels in september weer anders of bijgesteld. We vermoeden dat we een periode ingaan waarin we regelmatig weer iets moeten bijstellen of wijzigen. Wat dat betreft wordt er van ons allen flexibiliteit verwacht. Goed communiceren is daarbij natuurlijk broodnodig. Bij deze dan ook het verzoek, wanneer u tegen dingen aanloopt of ideeën hebt, dit vrijmoedig met de raad te delen. Van onze kant uit willen wij u zo goed en breed mogelijk proberen te blijven informeren over eventuele bijsturing in de procedures. Wij willen u vragen dit schrijven aandachtig te lezen. Mochten er zaken niet duidelijk zijn laat dat dan a.u.b. even weten zodat we, indien nodig, de verstuurde informatie kunnen verduidelijken en/of rectificeren. Indeling: De EGRH heeft zo’n kleine 200 leden, ongeveer 25 vaste gasten die regelmatig komen en in totaal 80 kinderen. U begrijpt dat die in deze tijd niet allemaal tegelijk in de kerk kunnen. Ook weten we dat niet iedereen altijd elke zondag komt en zeker niet in de vakantietijd. Het is mogelijk om in de kerk in Haulerwijk bijeen te komen, met in achtneming van de anderhalve meter, met ongeveer 150 personen. Het totaal aantal personen is voorlopig ingedeeld in twee groepen. Hierbij is o.a. gekeken naar het aantal kinderen. Met deze verdeling is het mogelijk dat u één keer in de twee weken de dienst kunt bezoeken. In de bijlage vindt u deze indeling zodat u kunt zien op welke zondag u verwacht wordt. Wilt u a.u.b. deze indeling even kritisch nakijken en aangeven als daarin dingen niet goed zijn vermeld of als u personen mist. Livestream: De groep die de betreffende zondag niet verwacht wordt kan de dienst live volgen via livestream. Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl Later deze week krijgt u daarover nog de precieze gegevens zodat met een paar eenvoudige klikken mee kunt genieten van de dienst. Het is ook mogelijk om via deze site de dienst later te bekijken. Registratieplicht: Kerken die weer diensten willen gaan houden zijn van overheidswege verplicht een bepaalde vorm van registratie bij te houden. Het moet ten alle tijden inzichtelijk zijn wie er wanneer een dienst heeft bezocht (voor een eventueel contactonderzoek) en of de betreffende personen, voor zover te kennen valt, gezond waren. Uitnodiging: Helaas zijn we dus gebonden aan een aantal strikte protocollen om te mogen samenkomen. Dat betekent voor het bezoeken van de diensten dat u, in de week voorafgaande aan de zondag dat u verwacht wordt, via de mail een uitnodiging krijgt. In deze mail worden u een aantal dingen gevraagd. Wat zoal? 1 . Of u de betreffende zondag aanwezig kan zijn. 2 . Of u bij aanmelding in goede gezondheid bent.(dit natuurlijk in het kader van corona) 3 . Met hoeveel personen u komt (opgedeeld in leeftijdsgroepen) 4 . Als u niet kunt komen dan even afmelden. Wanneer u uitgenodigd wordt is het dus de bedoeling dat u altijd reageert. Ook als u niet van plan bent te komen. Het aanmelden, het invullen van deze vragen, is heel makkelijk en bijna geen werk. De vragen verschijnen in beeld en u hoeft alleen maar even enkele vinkjes te plaatsen en op versturen te klikken. De uitnodigingen worden per eenheid verstuurd. Mensen die alleen wonen krijgen een uitnodiging, echtparen (gezinnen) krijgen één uitnodiging waarmee dan het gehele gezin kan worden aangemeld. Jongere broers en zussen die nog thuis wonen en die persoonlijk lid zijn van de gemeente krijgen ook een uitnodiging. Vandaag, of uiterlijk morgen, ontvangt u van Marcus Valk een uitnodiging in de mail. In die mail staat ook nog de nodige informatie om u aan te melden. Hij is ook beschikbaar voor vragen rondom de aanmelding of voor hulp wanneer het niet lukt om u digitaal aan te melden. De enkele broer of zus die geen mail heeft kan telefonisch aangeven of hij of zij aanwezig kan zijn. Intekenlijst: Broers en zussen die niet als lid of vaste gast bekend zijn bij de EGRH dienen, bij aanwezigheid, ook geregistreerd te worden. Aan hen zal gevraagd worden naam en telefoonnummer te vermelden op een intekenlijst die bij de ingang van de kerk zal liggen. Kinderwerkers, cateringmedewerkers en muzikanten zijn natuurlijk ook verdeeld over de twee groepen. Het kan dus, zeker in de vakantietijd, nodig zijn dat de coördinatoren een beroep doen op een medewerker die officieel niet op de betreffende zondag is ingedeeld. Bijgevolg heeft deze medewerker die week dus ook geen uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Hiervoor is het volgende bedacht. Bij de achteringang (alleen toegankelijk voor medewerkers) ligt ook een intekenlijst. Het is de bedoeling dat elke medewerker zich daarop intekent. Ook zij die zich al hebben aangemeld via de uitnodiging. Het heeft de voorkeur dat een persoon op die manier twee keer is geregistreerd dan helemaal niet. De dienst: Zoals we gewend zijn begint de dienst gewoon om 9.30 uur. We streven naar een lengte van de dienst van max vijf kwartier. Daarbij willen we niet alles dicht timmeren en ook ruimte laten voor de Geest van God als Hij dingen anders wil leiden. Er is voor gekozen om (voorlopig) niet met elkaar te zingen in de dienst. Wel zal het muziekwerk worden ingezet om voor ons een paar liederen ten gehore te brengen. Er zal op enthousiaste wijze aandacht besteed worden aan de kinderen die daarna naar hun dienst gaan. Daarna gaan we Gods Woord openen. De dienst wordt afgesloten zoals we dat onder normale omstandigheden ook zouden doen. Toilet: Het is goed te beseffen dat een bezoekje aan het toilet niet makkelijk en ook niet wenselijk is met alle maatregelen. Natuurlijk wordt dit niet verboden. Het is wellicht goed, als u weet dat de kans groot is dat u toch naar het toilet moet tijdens de dienst, dat u plaatsneemt aan het begin van een bank. Kinderen: De allerkleinsten kunnen voor het begin van de dienst in de crèche gebracht worden. Hier zullen kinderwerkers aanwezig zijn om één en ander te begeleiden en er voor te zorgen dat uw kind in alle rust overgedragen kan worden. Wilt u a.u.b. hun aanwijzingen opvolgen. In verband met de looproutes is het de bedoeling dat u uw kind via de zijingang van de crèche aan de linkerzijde van de kerk in de crèche brengt. De wat ouder kinderen gaan naar de kinderdienst na het kindermoment in de dienst. De kinderwerkers zullen eerst naar voren komen zodat de kinderen duidelijk kunnen zien met wie zij mee mogen gaan naar hun eigen dienst. Het is dus niet meer mogelijk zelf uw kind naar hun dienst te brengen. Mocht dit nu voor een onoverkomelijk probleem zorgen neem dan a.u.b. even contact op met het kinderwerk (Saskia Veenstra). Zo het nu lijkt wordt de kinderdienst gehouden in de grote koffiezaal. Wanneer de kinderen weer terug komen staat verderop beschreven in dit document. Gastvrouwen/gastheren: De kerk is deze periode toegankelijk via slechts één van de ingangen aan de voorkant van het gebouw. Wij willen u vragen om bij het ingaan rekening te houden met de voorschriften. In de hal en in de kerkzaal zullen een aantal gastheren/gastvrouwen staan die het plaatsnemen in de kerk waar nodig zullenbegeleiden. Bij het uitgaan zijn meerdere uitgangen open zodat dit vlot kan verlopen. Met de afsluiting van de dienst kunnen hierover nog enkele mededelingen gedaan worden. Parkeren: Het is de bedoeling dat de parkeerplaats achter de kerk niet gebruikt wordt voor auto’s. Deze plaats willen we vrij houden voor de kinderen die kunnen spelen en andere activiteiten. (zie hieronder) De parkeerplekken naast en voor de kerk kunnen we gebruiken. Verder is er nog ruim parkeergelegenheid op het erf bij Fokke Hut (Hoofdweg Boven 85). Het lijkt ons goed dat de mensen die goed ter been zijn daar eerst hun auto neerzetten zodat de plaatsen bij de kerk gebruikt kunnen worden door hen die moeilijker lopen en/of gasten. Er zullen op zondagmorgen parkeerwachters zijn die alles op goede wijze zullen leiden. Koffiedrinken/zingen: Tijdens het laatste lied verlaten we de kerk weer. Voor hen die het fijn vinden is er achter de kerk gelegenheid om een lekker bakkie koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Graag eerst u kind uit de crèche halen a.u.b.. De oudere kinderen zullen na hun programma door de leiding ook naar het parkeerterrein achter de kerk worden gebracht. Op een gegeven moment zullen we onder begeleiding van een simpel gitaartje tijdens het koffiemoment twee eenvoudige liederen met elkaar zingen. De buren worden daarover geïnformeerd. Bij hevige weerstand van hun kant zullen we misschien tot een andere keuze moeten komen maar daar is nu nog niets over te zeggen. U begrijpt, koffiedrinken en zingen doen we uiteraard niet als het regent. Dan gaat ieder na de dienst zijns weegs. Schoonmaak: De coördinatoren van het schoonmaakteam hebben een prachtig protocol geschreven over hoe de kerk in de week na de dienst wordt schoongemaakt. Alles naar voorgeschreven richtlijnen. Dit voorziet er in dat we de volgende zondag weer vrijmoedig gebruik kunnen maken van het gebouw. Collecteren Collecteren in de dienst is niet toegestaan. Er wordt nog nagedacht over een manier om bijvoorbeeld bij de uitgangen schalen of offerkistjes te plaatsen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van digitaal collecteren door middel van een QR code. Gebruiksplan: Er is een degelijk gebruiksplan samengesteld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de dingen die al op papier stonden vanuit de PKN. Dit gebruiksplan zal deze week op de website worden geplaatst (www.egroderesch.nl) zodat u precies weet wat er allemaal bij komt kijken en waaraan voldaan is. Zegen: Het is en blijft een zegen om te behoren tot de gemeente van de Here Jezus Christus. Het is Zijn gemeente en Hij zal haar bouwen. Dat heeft Hij beloofd. Het is ook een zegen om zoveel broers en zussen te hebben die bereid zijn de schouders er onder te zetten en te helpen bij het vormgeven van de diensten die gaan komen. U begrijpt dat we niet alles kunnen overzien maar het is een zegen dat we weer kunnen starten. De raad wenst u Gods zegen toe voor komende tijd. We hopen u binnenkort te ontmoeten. Mocht u nog op vakantie gaan ook dan een gezegende tijd toegewenst. Hartelijke groet, Frans
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Informatiebrief aan de leden en gasten van de gemeente Beste broers en zussen, 7 juli 2020 Namens de oudsten, diaken en coördinatoren wil ik u graag informeren over de procedures en protocollen waaraan wij gebonden zijn om vanaf aanstaande zondag, 12 juli, weer diensten te kunnen gaan houden. Zoals u weet is er de afgelopen tijd veel geregeld en onderzocht hoe we in deze tijd, binnen de maatregelen van de RIVM, elkaar weer op zondagmorgen kunnen ontmoeten. Hieronder proberen we zo goed mogelijk enige uitleg te geven hoe we op verantwoorde wijze nu kerk kunnen zijn. In eerste instantie is het een schrijven voor de periode van juli en augustus. Wellicht is de situatie en zijn de regels in september weer anders of bijgesteld. We vermoeden dat we een periode ingaan waarin we regelmatig weer iets moeten bijstellen of wijzigen. Wat dat betreft wordt er van ons allen flexibiliteit verwacht. Goed communiceren is daarbij natuurlijk broodnodig. Bij deze dan ook het verzoek, wanneer u tegen dingen aanloopt of ideeën hebt, dit vrijmoedig met de raad te delen. Van onze kant uit willen wij u zo goed en breed mogelijk proberen te blijven informeren over eventuele bijsturing in de procedures. Wij willen u vragen dit schrijven aandachtig te lezen. Mochten er zaken niet duidelijk zijn laat dat dan a.u.b. even weten zodat we, indien nodig, de verstuurde informatie kunnen verduidelijken en/of rectificeren. Indeling: De EGRH heeft zo’n kleine 200 leden, ongeveer 25 vaste gasten die regelmatig komen en in totaal 80 kinderen. U begrijpt dat die in deze tijd niet allemaal tegelijk in de kerk kunnen. Ook weten we dat niet iedereen altijd elke zondag komt en zeker niet in de vakantietijd. Het is mogelijk om in de kerk in Haulerwijk bijeen te komen, met in achtneming van de anderhalve meter, met ongeveer 150 personen. Het totaal aantal personen is voorlopig ingedeeld in twee groepen. Hierbij is o.a. gekeken naar het aantal kinderen. Met deze verdeling is het mogelijk dat u één keer in de twee weken de dienst kunt bezoeken. In de bijlage vindt u deze indeling zodat u kunt zien op welke zondag u verwacht wordt. Wilt u a.u.b. deze indeling even kritisch nakijken en aangeven als daarin dingen niet goed zijn vermeld of als u personen mist. Livestream: De groep die de betreffende zondag niet verwacht wordt kan de dienst live volgen via livestream. Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl Later deze week krijgt u daarover nog de precieze gegevens zodat met een paar eenvoudige klikken mee kunt genieten van de dienst. Het is ook mogelijk om via deze site de dienst later te bekijken. Registratieplicht: Kerken die weer diensten willen gaan houden zijn van overheidswege verplicht een bepaalde vorm van registratie bij te houden. Het moet ten alle tijden inzichtelijk zijn wie er wanneer een dienst heeft bezocht (voor een eventueel contactonderzoek) en of de betreffende personen, voor zover te kennen valt, gezond waren. Uitnodiging: Helaas zijn we dus gebonden aan een aantal strikte protocollen om te mogen samenkomen. Dat betekent voor het bezoeken van de diensten dat u, in de week voorafgaande aan de zondag dat u verwacht wordt, via de mail een uitnodiging krijgt. In deze mail worden u een aantal dingen gevraagd. Wat zoal? 1 . Of u de betreffende zondag aanwezig kan zijn. 2 . Of u bij aanmelding in goede gezondheid bent.(dit natuurlijk in het kader van corona) 3 . Met hoeveel personen u komt (opgedeeld in leeftijdsgroepen) 4 . Als u niet kunt komen dan even afmelden. Wanneer u uitgenodigd wordt is het dus de bedoeling dat u altijd reageert. Ook als u niet van plan bent te komen. Het aanmelden, het invullen van deze vragen, is heel makkelijk en bijna geen werk. De vragen verschijnen in beeld en u hoeft alleen maar even enkele vinkjes te plaatsen en op versturen te klikken. De uitnodigingen worden per eenheid verstuurd. Mensen die alleen wonen krijgen een uitnodiging, echtparen (gezinnen) krijgen één uitnodiging waarmee dan het gehele gezin kan worden aangemeld. Jongere broers en zussen die nog thuis wonen en die persoonlijk lid zijn van de gemeente krijgen ook een uitnodiging. Vandaag, of uiterlijk morgen, ontvangt u van Marcus Valk een uitnodiging in de mail. In die mail staat ook nog de nodige informatie om u aan te melden. Hij is ook beschikbaar voor vragen rondom de aanmelding of voor hulp wanneer het niet lukt om u digitaal aan te melden. De enkele broer of zus die geen mail heeft kan telefonisch aangeven of hij of zij aanwezig kan zijn. Intekenlijst: Broers en zussen die niet als lid of vaste gast bekend zijn bij de EGRH dienen, bij aanwezigheid, ook geregistreerd te worden. Aan hen zal gevraagd worden naam en telefoonnummer te vermelden op een intekenlijst die bij de ingang van de kerk zal liggen. Kinderwerkers, cateringmedewerkers en muzikanten zijn natuurlijk ook verdeeld over de twee groepen. Het kan dus, zeker in de vakantietijd, nodig zijn dat de coördinatoren een beroep doen op een medewerker die officieel niet op de betreffende zondag is ingedeeld. Bijgevolg heeft deze medewerker die week dus ook geen uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Hiervoor is het volgende bedacht. Bij de achteringang (alleen toegankelijk voor medewerkers) ligt ook een intekenlijst. Het is de bedoeling dat elke medewerker zich daarop intekent. Ook zij die zich al hebben aangemeld via de uitnodiging. Het heeft de voorkeur dat een persoon op die manier twee keer is geregistreerd dan helemaal niet. De dienst: Zoals we gewend zijn begint de dienst gewoon om 9.30 uur. We streven naar een lengte van de dienst van max vijf kwartier. Daarbij willen we niet alles dicht timmeren en ook ruimte laten voor de Geest van God als Hij dingen anders wil leiden. Er is voor gekozen om (voorlopig) niet met elkaar te zingen in de dienst. Wel zal het muziekwerk worden ingezet om voor ons een paar liederen ten gehore te brengen. Er zal op enthousiaste wijze aandacht besteed worden aan de kinderen die daarna naar hun dienst gaan. Daarna gaan we Gods Woord openen. De dienst wordt afgesloten zoals we dat onder normale omstandigheden ook zouden doen. Toilet: Het is goed te beseffen dat een bezoekje aan het toilet niet makkelijk en ook niet wenselijk is met alle maatregelen. Natuurlijk wordt dit niet verboden. Het is wellicht goed, als u weet dat de kans groot is dat u toch naar het toilet moet tijdens de dienst, dat u plaatsneemt aan het begin van een bank. Kinderen: De allerkleinsten kunnen voor het begin van de dienst in de crèche gebracht worden. Hier zullen kinderwerkers aanwezig zijn om één en ander te begeleiden en er voor te zorgen dat uw kind in alle rust overgedragen kan worden. Wilt u a.u.b. hun aanwijzingen opvolgen. In verband met de looproutes is het de bedoeling dat u uw kind via de zijingang van de crèche aan de linkerzijde van de kerk in de crèche brengt. De wat ouder kinderen gaan naar de kinderdienst na het kindermoment in de dienst. De kinderwerkers zullen eerst naar voren komen zodat de kinderen duidelijk kunnen zien met wie zij mee mogen gaan naar hun eigen dienst. Het is dus niet meer mogelijk zelf uw kind naar hun dienst te brengen. Mocht dit nu voor een onoverkomelijk probleem zorgen neem dan a.u.b. even contact op met het kinderwerk (Saskia Veenstra). Zo het nu lijkt wordt de kinderdienst gehouden in de grote koffiezaal. Wanneer de kinderen weer terug komen staat verderop beschreven in dit document. Gastvrouwen/gastheren: De kerk is deze periode toegankelijk via slechts één van de ingangen aan de voorkant van het gebouw. Wij willen u vragen om bij het ingaan rekening te houden met de voorschriften. In de hal en in de kerkzaal zullen een aantal gastheren/gastvrouwen staan die het plaatsnemen in de kerk waar nodig zullenbegeleiden. Bij het uitgaan zijn meerdere uitgangen open zodat dit vlot kan verlopen. Met de afsluiting van de dienst kunnen hierover nog enkele mededelingen gedaan worden. Parkeren: Het is de bedoeling dat de parkeerplaats achter de kerk niet gebruikt wordt voor auto’s. Deze plaats willen we vrij houden voor de kinderen die kunnen spelen en andere activiteiten. (zie hieronder) De parkeerplekken naast en voor de kerk kunnen we gebruiken. Verder is er nog ruim parkeergelegenheid op het erf bij Fokke Hut (Hoofdweg Boven 85). Het lijkt ons goed dat de mensen die goed ter been zijn daar eerst hun auto neerzetten zodat de plaatsen bij de kerk gebruikt kunnen worden door hen die moeilijker lopen en/of gasten. Er zullen op zondagmorgen parkeerwachters zijn die alles op goede wijze zullen leiden. Koffiedrinken/zingen: Tijdens het laatste lied verlaten we de kerk weer. Voor hen die het fijn vinden is er achter de kerk gelegenheid om een lekker bakkie koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Graag eerst u kind uit de crèche halen a.u.b.. De oudere kinderen zullen na hun programma door de leiding ook naar het parkeerterrein achter de kerk worden gebracht. Op een gegeven moment zullen we onder begeleiding van een simpel gitaartje tijdens het koffiemoment twee eenvoudige liederen met elkaar zingen. De buren worden daarover geïnformeerd. Bij hevige weerstand van hun kant zullen we misschien tot een andere keuze moeten komen maar daar is nu nog niets over te zeggen. U begrijpt, koffiedrinken en zingen doen we uiteraard niet als het regent. Dan gaat ieder na de dienst zijns weegs. Schoonmaak: De coördinatoren van het schoonmaakteam hebben een prachtig protocol geschreven over hoe de kerk in de week na de dienst wordt schoongemaakt. Alles naar voorgeschreven richtlijnen. Dit voorziet er in dat we de volgende zondag weer vrijmoedig gebruik kunnen maken van het gebouw. Collecteren Collecteren in de dienst is niet toegestaan. Er wordt nog nagedacht over een manier om bijvoorbeeld bij de uitgangen schalen of offerkistjes te plaatsen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van digitaal collecteren door middel van een QR code. Gebruiksplan: Er is een degelijk gebruiksplan samengesteld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de dingen die al op papier stonden vanuit de PKN. Dit gebruiksplan zal deze week op de website worden geplaatst (www.egroderesch.nl) zodat u precies weet wat er allemaal bij komt kijken en waaraan voldaan is. Zegen: Het is en blijft een zegen om te behoren tot de gemeente van de Here Jezus Christus. Het is Zijn gemeente en Hij zal haar bouwen. Dat heeft Hij beloofd. Het is ook een zegen om zoveel broers en zussen te hebben die bereid zijn de schouders er onder te zetten en te helpen bij het vormgeven van de diensten die gaan komen. U begrijpt dat we niet alles kunnen overzien maar het is een zegen dat we weer kunnen starten. De raad wenst u Gods zegen toe voor komende tijd. We hopen u binnenkort te ontmoeten. Mocht u nog op vakantie gaan ook dan een gezegende tijd toegewenst. Hartelijke groet, Frans