Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
info@egroderesch.nl
Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
ANBI Naam ANBI: Evangelische Gemeente Eben Haezer RSIN, fiscaal identificatienummer: 009250190 K.v.K.dossiernummer: 01160913 Website adres: www.egroderesch.nl Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch Telefoonnummer: 0516-750701 E-mailadres: info@egroderesch.nl Samenstelling bestuur. Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Thans telt het bestuur 5 oudsten en 1 diaken. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële middelen. BELEIDSPLAN (Missie,Visie en Doel) Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: A: de drie-enige God: God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; God de Heilige geest, als Trooster. B: de noodzaak van : een persoonlijke bekering; de doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. het houden van wekelijkse samenkomsten; 2. het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten; 3. het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur; 4. het houden van evangelisatie –bijeenkomsten; 5. het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 6. het bevorderen van onderlinge contacten; 7. het organiseren van jeugd- en zondagsschoolwerk; 8. het steunen van zendingsactiviteiten; 9. het houden van huiskringen; 10. alle andere wettige passende middelen. De geplande verbouwing en nieuwbouw van onze kerk in Roderesch is door de Gemeente Noordenveld afgewezen. In verband met toename van het aantal leden zijn we aan het eind van het jaar een zustergemeente in Haulerwijk gestart. Het overschot aan liquide middelen is bestemd voor investeringen in deze gemeente. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente De bijdragen van de leden betreffen de maandelijkse vaste bijdragen en collecten en giften.
- - - - - -
Staat van Baten en Lasten over de jaren 2019 en 2018
Baten
2019
2018
Bijdragen van leden
127.053
116.480
Overige opbrengsten
2.151
328
Totale Baten
129.204
116.480
Lasten
Personeelskosten
46.818
45.546
Activiteiten
11.134
11.087
Zending, diaconie,evangelisatie
14.776
10.667
Exploitatiekosten
15.930
13.678
Afschrijvingen
6.373
7.932
Overige kosten
4.083
16.154
Totale lasten
99.114
105.064
Jaarresultaat
30.090
11.744
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
ANBI Naam ANBI: Evangelische Gemeente Eben Haezer RSIN, fiscaal identificatienummer: 009250190 K.v.K.dossiernummer: 01160913 Website adres: www.egroderesch.nl Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch Telefoonnummer: 0516-750701 E-mailadres: info@egroderesch.nl Samenstelling bestuur. Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Thans telt het bestuur 5 oudsten en 1 diaken. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële middelen. BELEIDSPLAN (Missie,Visie en Doel) Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: A: de drie-enige God: God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; God de Heilige geest, als Trooster. B: de noodzaak van : een persoonlijke bekering; de doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. het houden van wekelijkse samenkomsten; 2. het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten; 3. het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur; 4. het houden van evangelisatie –bijeenkomsten; 5. het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 6. het bevorderen van onderlinge contacten; 7. het organiseren van jeugd- en zondagsschoolwerk; 8. het steunen van zendingsactiviteiten; 9. het houden van huiskringen; 10. alle andere wettige passende middelen. De geplande verbouwing en nieuwbouw van onze kerk in Roderesch is door de Gemeente Noordenveld afgewezen. In verband met toename van het aantal leden zijn we aan het eind van het jaar een zustergemeente in Haulerwijk gestart. Het overschot aan liquide middelen is bestemd voor investeringen in deze gemeente. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente De bijdragen van de leden betreffen de maandelijkse vaste bijdragen en collecten en giften.
- - - - - -
Staat van Baten en Lasten over de jaren 2019 en 2018
Baten
2019
2018
Bijdragen van leden
127.053
116.480
Overige opbrengsten
2.151
328
Totale Baten
129.204
116.480
Lasten
Personeelskosten
46.818
45.546
Activiteiten
11.134
11.087
Zending, diaconie,evangelisatie
14.776
10.667
Exploitatiekosten
15.930
13.678
Afschrijvingen
6.373
7.932
Overige kosten
4.083
16.154
Totale lasten
99.114
105.064
Jaarresultaat
30.090
11.744