Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
ANBI Naam ANBI: Evangelische Gemeente Eben Haezer RSIN, fiscaal identificatienummer: 009250190 K.v.K.dossiernummer: 01160913 Website adres: www.egroderesch.nl Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch Telefoonnummer: 0516-750701 E-mailadres: info@egroderesch.nl Samenstelling bestuur. Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Thans telt het bestuur 5 oudsten en 1 diaken. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële middelen. BELEIDSPLAN (Missie,Visie en Doel) Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: A: de drie-enige God: God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; God de Heilige geest, als Trooster. B: de noodzaak van : een persoonlijke bekering; de doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. het houden van wekelijkse samenkomsten; 2. het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten; 3. het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur; 4. het houden van evangelisatie –bijeenkomsten; 5. het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 6. het bevorderen van onderlinge contacten; 7. het organiseren van jeugd- en zondagsschoolwerk; 8. het steunen van zendingsactiviteiten; 9. het houden van huiskringen; 10. alle andere wettige passende middelen. Staat van Baten en Lasten over de jaren 2018 en 2017 BATEN 2018 2017 Bijdragen van leden 116.480 112.781 Overige opbrengsten 328 586 Totale Baten 116.808 113.367 LASTEN Personeelskosten 45.546 45.686 Activiteiten 11.086 12.677 Zending,diaconie,evangelisatie 13.678 7.986 Exploitatiekosten 7.986 7.925 Afschrijvingen 7.932 5.906 Overige kosten 16.154 17.000 Totale lasten 105.064 102.948 Jaarresultaat 11.744 10.419 Het overschot aan liquide middelen is bestemd voor voorgenomen uitbreiding van het kerkgebouw en parkeerplaatsen. In 2016 is een stuk grond met woning aangekocht ivm. plannen uitbreiding kerk. Gemaakte kosten €12.709 onder overig vermeld. In 2017 is de woning weer verkocht en is er een kavel overgebleven van 1313m2. Gemaakte kosten €13.356 onder overig vermeld. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente De leden van de gemeente dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente. De bijdragen van de leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen collecten en giften.
- - - - - -
EGRoderesch Hoofdweg 47 9305TE Roderesch info@egroderesch.nl
JH
Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
ANBI Naam ANBI: Evangelische Gemeente Eben Haezer RSIN, fiscaal identificatienummer: 009250190 K.v.K.dossiernummer: 01160913 Website adres: www.egroderesch.nl Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch Telefoonnummer: 0516-750701 E-mailadres: info@egroderesch.nl Samenstelling bestuur. Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Thans telt het bestuur 5 oudsten en 1 diaken. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële middelen. BELEIDSPLAN (Missie,Visie en Doel) Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: A: de drie-enige God: God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; God de Heilige geest, als Trooster. B: de noodzaak van : een persoonlijke bekering; de doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. het houden van wekelijkse samenkomsten; 2. het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten; 3. het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur; 4. het houden van evangelisatie –bijeenkomsten; 5. het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 6. het bevorderen van onderlinge contacten; 7. het organiseren van jeugd- en zondagsschoolwerk; 8. het steunen van zendingsactiviteiten; 9. het houden van huiskringen; 10. alle andere wettige passende middelen. Staat van Baten en Lasten over de jaren 2018 en 2017 BATEN 2018 2017 Bijdragen van leden 116.480 112.781 Overige opbrengsten 328 586 Totale Baten 116.808 113.367 LASTEN Personeelskosten 45.546 45.686 Activiteiten 11.086 12.677 Zending,diaconie,evangelisatie 13.678 7.986 Exploitatiekosten 7.986 7.925 Afschrijvingen 7.932 5.906 Overige kosten 16.154 17.000 Totale lasten 105.064 102.948 Jaarresultaat 11.744 10.419 Het overschot aan liquide middelen is bestemd voor voorgenomen uitbreiding van het kerkgebouw en parkeerplaatsen. In 2016 is een stuk grond met woning aangekocht ivm. plannen uitbreiding kerk. Gemaakte kosten €12.709 onder overig vermeld. In 2017 is de woning weer verkocht en is er een kavel overgebleven van 1313m2. Gemaakte kosten €13.356 onder overig vermeld. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente De leden van de gemeente dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente. De bijdragen van de leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen collecten en giften.
- - - - - -
EGRoderesch Hoofdweg 47 9305TE Roderesch info@egroderesch.nl
JH