Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
info@egroderesch.nl
ANBI Naam ANBI: Evangelische Gemeente Eben Haezer RSIN, fiscaal identificatienummer: 009250190 K.v.K.dossiernummer: 01160913 Website adres: www.egroderesch.nl Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch Telefoonnummer: 0516-750701 E-mailadres: info@egroderesch.nl Samenstelling bestuur. Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële middelen. BELEIDSPLAN (Missie,Visie en Doel) Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: A: de drie-enige God: God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; God de Heilige geest, als Trooster. B: de noodzaak van : een persoonlijke bekering; de doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. het houden van wekelijkse samenkomsten; 2. het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten; 3. het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur; 4. het houden van evangelisatie –bijeenkomsten; 5. het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 6. het bevorderen van onderlinge contacten; 7. het organiseren van jeugd- en zondagsschoolwerk; 8. het steunen van zendingsactiviteiten; 9. het houden van huiskringen; 10. alle andere wettige passende middelen. Het overschot aan liquide middelen is bestemd voor voorgenomen uitbreiding van het kerkgebouw en parkeerplaatsen. In 2016 is een stuk grond met woning aangekocht ivm. plannen uitbreiding kerk. Gemaakte kosten €12.709 onder overig vermeld. In 2017 is de woning weer verkocht en is er een kavel overgebleven van 1313m2. Gemaakte kosten €13.356 onder overig vermeld. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente De leden van de gemeente dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente. De bijdragen van de leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen, collecten en giften.
- - - - - -
Staat van Baten en Lasten over de jaren 2018 en 2017
Baten
2018
2017
Bijdragen van leden
116.480
112.781
Overige opbrengsten
328
586
Totale Baten
116.808
113.367
Lasten
Personeelskosten
45.546
45.686
Activiteiten
11.086
12.677
Zending, diaconie,evangelisatie
13.678
7.986
Exploitatiekosten
7.986
7.925
Afschrijvingen
7.932
5.906
Overige kosten
16.154
17.000
Totale lasten
105.064
102.948
Jaarresultaat
11.744
10.419
Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk info@egroderesch.nl
ANBI Naam ANBI: Evangelische Gemeente Eben Haezer RSIN, fiscaal identificatienummer: 009250190 K.v.K.dossiernummer: 01160913 Website adres: www.egroderesch.nl Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch Telefoonnummer: 0516-750701 E-mailadres: info@egroderesch.nl Samenstelling bestuur. Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, waaronder een voorganger. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële middelen. BELEIDSPLAN (Missie,Visie en Doel) Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: A: de drie-enige God: God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; God de Heilige geest, als Trooster. B: de noodzaak van : een persoonlijke bekering; de doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. het houden van wekelijkse samenkomsten; 2. het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten; 3. het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur; 4. het houden van evangelisatie –bijeenkomsten; 5. het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 6. het bevorderen van onderlinge contacten; 7. het organiseren van jeugd- en zondagsschoolwerk; 8. het steunen van zendingsactiviteiten; 9. het houden van huiskringen; 10. alle andere wettige passende middelen. Het overschot aan liquide middelen is bestemd voor voorgenomen uitbreiding van het kerkgebouw en parkeerplaatsen. In 2016 is een stuk grond met woning aangekocht ivm. plannen uitbreiding kerk. Gemaakte kosten €12.709 onder overig vermeld. In 2017 is de woning weer verkocht en is er een kavel overgebleven van 1313m2. Gemaakte kosten €13.356 onder overig vermeld. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente De leden van de gemeente dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente. De bijdragen van de leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen, collecten en giften.
- - - - - -
Staat van Baten en Lasten over de jaren 2018 en 2017
Baten
2018
2017
Bijdragen van leden
116.480
112.781
Overige opbrengsten
328
586
Totale Baten
116.808
113.367
Lasten
Personeelskosten
45.546
45.686
Activiteiten
11.086
12.677
Zending, diaconie,evangelisatie
13.678
7.986
Exploitatiekosten
7.986
7.925
Afschrijvingen
7.932
5.906
Overige kosten
16.154
17.000
Totale lasten
105.064
102.948
Jaarresultaat
11.744
10.419